Dobra Dyskusja

Academya > Praca nad artykułem  > Dobra Dyskusja

Dobra Dyskusja


Celem Dyskusji w artykule naukowym jest zinterpretowanie i opisanie znaczenia przedstawionych wyników w świetle dostępnej wiedzy naukowej. Sekcja Dyskusji zawsze powinna się łączyć z sekcją Wprowadzenia poprzez zadawane pytania badawcze lub stawiane hipotezy i recenzowaną literaturę. W Dyskusji powinniśmy wyjaśnić, w jaki sposób nasze badania przyczyniły się do stanu wiedzy i w jaki sposób poprawiły zrozumienie problemu badawczego nawiązując do pytań bądź hipotez które przedstawiliśmy na końcu sekcji Wprowadzenia. Połączenie tych dwóch sekcji dobrze przedstawia charakterystyczny rysunek klepsydry, który używany jest do zobrazowania struktury artykułu IMRaD – Introduction, Methods, Results and Discussion. Kształt klepsydry przypomina o tym, że argumenty we Wprowadzeniu przedstawiamy od ogółu do szczegółu, a w Dyskusji w sposób odwrotny.


Dlaczego Dyskusja jest tak ważna?

Osobiście uważam Dyskusję za zarówno najważniejszą jak i najtrudniejszą do napisania sekcję artykułu. Ta sekcja jest często uważana za najważniejszą część pracy badawczej, ponieważ najskuteczniej demonstruje zdolność autora jako badacza do krytycznego myślenia o problemie. Pokazuje również zdolność autora do opracowywania kreatywnych rozwiązań problemów w oparciu o wyniki badań oraz do formułowania głębszego zrozumienia badanego problemu.

Jest to sekcja, w której autor musi przedstawić znaczenie swoich badań oraz to, w jaki sposób mogą one przyczynić się do wypełnienia istniejących luk w danej dziedzinie. W razie potrzeby w części poświęconej Dyskusji można również podać, w jaki sposób wyniki badania ujawniły nowe luki w literaturze, które nie były wcześniej dostrzegane lub nie zostały odpowiednio opisane.

Ta część artykułu nie jest ściśle regulowana przez obiektywne raportowanie informacji, ale raczej jest to miejsce, w którym można zaangażować się w twórcze myślenie o problemach poprzez opartą na dowodach interpretację badań. W tym miejscu można nadać sens swoim wynikom.


Opisujemy czy interpretujemy?

Podczas szkoleń dla autorów, często posługuję się poniższym zestawieniem haseł, które nawiązują do dwóch sposobów redagowania sekcji Dyskusji. Jeden sposób jest dość płytki i opisowy, drugi bardziej dogłębny i analizujący wyniki z pełną interpretacją. Pierwszy sposób charakteryzuje raport z badań a drugi pełnoprawny artykuł naukowy.


Co powinno się znaleźć w Dyskusji

Sekcja Dyskusji powinna zawierać:

  • Wyjaśnienie wyników: skomentowanie czy wyniki były oczekiwane; dogłębne wyjaśnienie wyników, które były nieoczekiwane lub szczególnie ważne; w razie potrzeby odnotowanie wszelkich nietypowych lub nieoczekiwanych wzorców lub tendencji, które pojawiły się w wynikach.
  • Odniesienie do poprzednich badań: porównanie wyników z wynikami innych badań; wykorzystanie wyników badań do wyprowadzenia i poparcia nowego twierdzenia. W tym przypadku odnosimy się zwykle do literatury cytując kluczowe artykuły i prace.  
  • Dedukcja: wyjaśnienie, w jaki sposób wyniki mogą być stosowane bardziej ogólnie. Na przykład opisywanie zdobytych doświadczeń, proponowanie zaleceń, które mogą pomóc w poprawie sytuacji lub zalecanie najlepszych praktyk.
  • Hipoteza: przedstawienie bardziej ogólnych stwierdzeń lub ewentualnych wniosków wynikających z wyników, które mogą być udowodnione lub obalone w późniejszych badaniach.


Problemy, których należy unikać

Jednym z najczęstszych błędów, które można popełnić podczas pisania sekcji Dyskusji, jest przedstawienie powierzchownej interpretacji wyników, która w mniejszym lub większym stopniu powtarza sekcję wyników pracy. Oczywiście, podczas omawiania wyników należy odwoływać się do nich, ale dobrze jest skoncentrować się na interpretacji tych wyników, a nie tylko na samym opisie. W dyskusji nie powinno się również wprowadzać nowych wyników. Rekomendacje do dalszych badań mogą być zawarte albo w Dyskusji, albo we wnioskach z pracy, ale nie należy powtarzać zaleceń w obu sekcjach.

Tomek

Bez komentarzy

Napisz komentarz

Komentarz
Nazwa
E-mail
Website