Śledź nas na:

Webinar Academya

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – art. 13 RODO

W związku z udziałem w webinarze Klub Naukowca: Darmowy webinar, organizowanym przez ACADEMYA Sp. z o.o. (szczegóły na stronie https://sendfox.com/academya) akceptuję treść i zasady przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest ACADEMYA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524639, posiadającą numer REGON: 101844369, NIP: 7252078784, telefon:+48 608-436-975, adres e-mail: info@academya.com (dalej jako: ACADEMYA lub Administrator).

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez ACADEMYA danych osobowych można kierować na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

3. Podstawa, cel i okres przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  • 6 ust. 1 pkt. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy nieodpłatnego uczestnictwa w wybranym webinarium;
  • 6 ust. 1 pkt. a) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych; oraz
  • 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, zapobieganiu oszustwom, prowadzeniu statystyk i analiz, zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowaniu systemów kontroli wewnętrznej.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w wybranym webinarze.

  • Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do odwołania przez Panią/Pana zgody. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@academya.com

4. Prawa

  • W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO, osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
  • Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m. in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
  • Ma Pani/Pani prawo wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 000-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne wzięcia udziału w webinarze.

7. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków związanych z realizacją wydarzenia muszą posiadać do nich dostęp.

8. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.